Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: mars 2019

Referansegruppen og nettverket vårt

Prosjektets referansegruppe består av de ulike rollene som blir berørt av praksis. De er administrator ved et praksissted, koordinatorer ved et sykehus eller i en kommune, de koordinerer praksis ved en utdanningsinstitusjon, de underviser, veileder eller studerer. Referansegruppen har i dag omtrent 40 deltagere.

Referansegruppen i tall, per 29.mars 2019

Vi involverer enkeltpersoner når vi trenger å få innsikt, svar på spørsmål eller for å teste ut det vi lager. I tillegg til de som er med i referansegruppen, har vi etterhvert fått et bredt nettverk med kontaktpersoner som også kan hjelpe oss med innspill og svar på spørsmål.

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen vil si tusen takk til alle dere som stiller opp for oss!

Aktiviteter så langt

Det ble arrangert et informasjonsmøte for referansegruppen den 17.desember 2018 der vi ga en introduksjon til prosjektet. Noen av deltagerne hadde vi møtt og intervjuet i forkant, og andre har vi møtt og/eller intervjuet de siste månedene. Det er fremdeles noen vi ikke har truffet alene, og disse vil bli kontaktet etterhvert som vi trenger deres innspill og erfaringer.

Da vi hadde brukertest den 5.mars tok vi utgangspunkt i listen over personer i referansegruppen. Og dette vil vi gjenta ved neste brukertest.

Vi trenger enda flere!

Vi har ikke et øvre tak på antall personer i referansegruppen, og nå er vi særlig interessert i å komme i kontakt med flere veiledere som jobber ute på praksisstedene. Så om du selv er veileder innenfor et helsefag eller lærerfag, eller kjenner noen som er det, ta gjerne kontakt med oss.

Brukertesting med praksiskoordinatorer i kommuner og sykehus

Tirsdag 5. mars hadde vi brukertesting i brukertestlab. Denne gangen inviterte vi personer som jobber som praksiskoordinatorer i kommunesektoren og på sykehus, samt noen som jobber med koordinering av praksisplasser ved en utdanningsinstitusjon. Disse ble i all hovedsak rekruttert fra referansegruppen. Noen frafall ble det i siste liten, så vi endte med å teste på 4 personer.

Vi har laget en prototype som nå er egnet for testbruk. Prototypen er programmert, og koden er utgangspunkt for endelig løsning, men dataene vi henter er foreløpig testdata. Vi brukte også klikkbare skisser som en del av testen. Dette lot vi testbrukerne få bryne seg på:

  • Registrering av kapasitet
  • Endring i innmeldt kapasitet
  • Finne informasjon i en oversikt over innmeldt kapasitet

Her er noen skjermbilder fra pototypen som ble brukt i testen. NB! Dette er under arbeid, og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre løsningen.

Oversikt over avdelinger eller enheter ved sykehuset eller i kommunen. Det skal være enkelt å finne den avdelingen man ser etter, for eksempel ved søk.

Brukeren må ta stilling til hvilken praksistype man skal melde inn kapasitet på.

Man registrerer nøyaktig hvor mange studenter man kan ta imot i hver enkelt periode, innenfor den valgte praksistypen.

Her skal det egentlig være ulike avdelinger/enheter eller praksistyper per “stripe”. Dette skjermbildet er ikke utviklet i prototypen, men ble testet som en klikkbar skisse.

Vi kommer til å holde flere brukertester utover våren. Formatet og innholdet kommer til å variere, og vi kommer til å invitere personer som har en relevant rolle i forhold til det vi ønsker å teste ut. Vi er veldig takknemlig for at vi nå har over 40 personer i og utenfor referansegruppen som har meldt sin interesse for å bidra som testpersoner. Disse representerer mange ulike roller og flere typer studier, men vi har foreløpig en hovedtyngde på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen.

Tusen takk til dere som deltok og ga oss verdifulle tilbakemeldinger og handlingskraftig innsikt! Her er noen eksempler på sitater fra testen.


 

Slik brukertester vi i “laboratorium”

Prosjekt Arbeidslivsportalen har helt fra starten av forsøkt å vise fram hvilken retning vi jobber i, og hva vi jobber med. På den måten får vi tilbakemeldinger, spørsmål og engasjement. Vi har også dristet oss til å vise fram tidlige skisser og konseptbeskrivelser. Det er vel og bra når responsen er “dette ser bra ut, dette ville jeg tatt i bruk”. Men for å lage brukervennlige og nyttige verktøy må vi også gå grundigere til verks enn å vise powerpoints!

Det er først når brukerne klarer å løse oppgaver på egenhånd vi vet at tjenesten og designet vil fungere. For å simulere reelle arbeidssituasjoner kan vi gjennomføre såkalte brukertester. Forrige uke gjennomførte vi flere brukertester, og disse forløp slik:

  • Testpersonen ankom og hilste på testleder og alle observatørene.
  • Testleder og testperson gikk inn på “brukertestlab’en”, der man har utstyr til å overføre skjermbilde, samt video, til en annen PC.
  • Testlederen guidet testbrukeren gjennom flere oppgaver som skulle utføres i prototypene.
  • Flere observatører satt i et annet rom og fulgte med på hva testbrukeren sa og gjorde. Testbrukeren hadde ingen annen kontakt med observatørene underveis i testen.
  • Testbrukeren kom innom observatørrommet for å si hadet til alle.

Det ble ikke gjort videoopptak i denne brukertesten, kun notater ble brukt. Disse ble bearbeidet til funn og aksjonspunkter for videre utvikling av Arbeidslivsportalen.

På brukertestlab’en står det en PC med et program som på en enkel og trygg måte lar oss overføre skjermbilder og video til en annen PC. Her sitter testleder Lene Nævdal klar for å ta i mot neste testbruker.

På et annet møterom satt flere av prosjektdeltagerne for å observere og notere det som hendte underveis i testen. Vi hadde testbrukerens skjermbilde på storskjerm.

Vi kommer til å holde flere brukertester utover våren. Formatet og innholdet kommer til å variere, og vi kommer til å invitere personer som har en relevant rolle i forhold til det vi ønsker å teste ut. Vi er veldig takknemlig for at vi nå har over 40 personer i og utenfor referansegruppen som har meldt sin interesse for å bidra som testbrukere. Disse representerer mange ulike roller og flere typer studier, men vi har en hovedtyngde på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen.

Se egen bloggpost om innhold og funn i brukertestene!


Involvering og formidling i mange fora

I løpet av den siste uken har prosjektet presentert seg selv i flere ulike fora. Vår oppfordring om å ta kontakt blir i høy grad imøtekommet! Takk for det.

Tirsdag 26. februar var vi på besøk hos Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Der møtte vi representanter fra flere av deres campuser på tvers av lærer-, helse-, og sosialfagutdanningene. Vi fikk informative presentasjoner om hvordan man jobber med praksis for grunnskolelærerutdanningen, samt helse- og sosialutdanningene. Dagens utfordringer og forventninger til Arbeidslivsportalen ble vektlagt.

Under presentasjonen av Arbeidslivsportalen kom det mange gode spørsmål og innspill. Blant annet fikk vi innspill på at rapporter som dokumenterer hvilke veiledere som har hatt hvilke studenter, og når, vil for lærerutdanningen være et nyttig vedlegg i avlønningsprosessen. Det er mye manuelt arbeid knyttet til denne dokumentasjonen i dag.

Lydia Nicolaysen presenterer Arbeidslivsportalen til USN (Universitetet i Sørøst-Norge)

Onsdag 27. februar hold vi et effektivt innlegg i seminaret for OsloMets samarbeidsskoler i Oslo og Akershus. Vi fikk blant annet spørsmål om det er mulig å gjøre endringer i tilbudt kapasitet også etter fristen har gått ut. Slik vi ser det, må dette være mulig. Men akkurat som i dag må alle forholde seg til fristene, og etterstrebe å ta beslutninger i god tid, slik at man ikke forsinker tildelingen av studenter.

Arbeidslivsportalen var en del av programmet da fakultet for lærerutdanning ved OsloMet holdt seminar for sine samarbeidsskoler

Torsdag 28. februar var vi invitert til å delta på OsloMets arrangement “Digital fagdag”. Arbeidslivsportalen hadde en stand i mingleområdet, og holdt en presentasjon. I publikum var det blant annet representanter fra kreative fag og mediefag, samt biblioteks- og informasjonsfag. Det kan være høyst aktuelt også for disse fagene å ta i bruk Arbeidslivsportalen, så lenge de jobber etter en prosess portalen kan støtte opp under. Et av de viktigst virkemidlene for å nå effektmålene er å standardisere, og da må man veie nøye hvilke lokale tilpasninger man bør og ikke bør implementere.

Takk til alle som har deltatt og stilt oss gode spørsmål.

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén