I løpet av den siste uken har prosjektet presentert seg selv i flere ulike fora. Vår oppfordring om å ta kontakt blir i høy grad imøtekommet! Takk for det.

Tirsdag 26. februar var vi på besøk hos Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Der møtte vi representanter fra flere av deres campuser på tvers av lærer-, helse-, og sosialfagutdanningene. Vi fikk informative presentasjoner om hvordan man jobber med praksis for grunnskolelærerutdanningen, samt helse- og sosialutdanningene. Dagens utfordringer og forventninger til Arbeidslivsportalen ble vektlagt.

Under presentasjonen av Arbeidslivsportalen kom det mange gode spørsmål og innspill. Blant annet fikk vi innspill på at rapporter som dokumenterer hvilke veiledere som har hatt hvilke studenter, og når, vil for lærerutdanningen være et nyttig vedlegg i avlønningsprosessen. Det er mye manuelt arbeid knyttet til denne dokumentasjonen i dag.

Lydia Nicolaysen presenterer Arbeidslivsportalen til USN (Universitetet i Sørøst-Norge)

Onsdag 27. februar hold vi et effektivt innlegg i seminaret for OsloMets samarbeidsskoler i Oslo og Akershus. Vi fikk blant annet spørsmål om det er mulig å gjøre endringer i tilbudt kapasitet også etter fristen har gått ut. Slik vi ser det, må dette være mulig. Men akkurat som i dag må alle forholde seg til fristene, og etterstrebe å ta beslutninger i god tid, slik at man ikke forsinker tildelingen av studenter.

Arbeidslivsportalen var en del av programmet da fakultet for lærerutdanning ved OsloMet holdt seminar for sine samarbeidsskoler

Torsdag 28. februar var vi invitert til å delta på OsloMets arrangement “Digital fagdag”. Arbeidslivsportalen hadde en stand i mingleområdet, og holdt en presentasjon. I publikum var det blant annet representanter fra kreative fag og mediefag, samt biblioteks- og informasjonsfag. Det kan være høyst aktuelt også for disse fagene å ta i bruk Arbeidslivsportalen, så lenge de jobber etter en prosess portalen kan støtte opp under. Et av de viktigst virkemidlene for å nå effektmålene er å standardisere, og da må man veie nøye hvilke lokale tilpasninger man bør og ikke bør implementere.

Takk til alle som har deltatt og stilt oss gode spørsmål.