Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: mai 2019

Med blikk mot høsten

 

Prosjektet planlegger å teste en minimums-versjon av deler av Arbeidslivsportalen til høsten.

Det vi ønsker å teste da er den delen som omhandler planlegging av praksis. Det vil si at man setter opp hvilke perioder studentene skal ut i praksis og at kapasiteten hos de ulike praksisstedene blir registrert.

Vi vet foreløpig ikke om det vil være snakk om simulering eller å bruke løsningen «på ekte». Uansett kommer denne første piloteringsfasen være en spennende milepæl. En pilot nummer to gjennomføres våren 2020.


«Dette ser oversiktlig ut»

Både tirsdag og torsdag denne uken testet vi oversikter over praksisperioder (mange kaller det «praksisriss» eller «årshjul») slik vi ser det for oss i Arbeidslivsportalen. Denne omgangen var det praksisadministratorer fra helse- og sosialfagutdanninger som deltok i testingen.

Testbrukerne fikk noen intervjuspørsmål og noen konkrete oppgaver som de skulle forsøke å løse i prototypen.

Ett av skjermbildene i prototypen – oversikt over praksisperioder

Vi fikk nyttige tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra USN, UiT, HiØ, NTNU og OsloMet. Hovedtilbakemeldingen var at en oversikt over praksisperioder i seg selv vil gi en merverdi for brukerne: «Det som slår meg, er at det ser oversiktlig ut», mente blant annet testbrukeren fra UiT. Tilbakemeldingene vi fikk har også blitt formidlet videre til styringsgruppen.

Deltakerne fra UiT og NTNU hadde vi med oss online – noe som fungerte utmerket og var ekstra spennende.

Brukertest via nettmøte med Hanne fra UiT

Det er veldig sannsynlig at det blir flere brukertester før sommeren. Vi tar kontakt med personer i referansegruppen som er aktuelle testere i forhold til den funksjonaliteten vi tester.


Praksisperioder er byggesteinene

Praksisperiodene danner grunnlaget for veldig mye av det som skal skje i Arbeidslivsportalen. Registrering av praksisperioder er nødvendig for å:

  • Slå fast når de ulike studentgruppene skal ut i praksis
  • Registrere kapasitet (hvor mange studenter man kan ta i mot, og når)
  • Holde oversikt og sjekke at studentene er fordelt utover kalenderåret på en fornuftig måte

Registrering av praksisperioder er derfor noe av det første vi må utvikle i Arbeidslivsportalen.

De siste ukene har vi konsentrert oss om å se på hvordan dette skal fungere i systemet. Vi har utviklet ulike skisser, diskutert disse med utvalgte referansegruppemedlemmer, vurdert løsninger på tvers av kompetanse i teamet, og kommet fram til noen forslag vi tror vil fungere.

Neste uke skal vi teste skissene i et prototype-verktøy med testbrukere. Disse er rekruttert fra referansegruppen, og er administratorer ved et universitet/høyskole som jobber med helse-/sosialutdanninger. Vi varierer hvem vi kontakter, fra gang til gang.

Vi kommer tilbake til hvordan skissene ser ut, og tilbakemeldingene vi får!

Brukere kommer med innspill

Gro og Vivi som jobber i praksisadministrasjonen ved OsloMet kommer med innspill til noen tidlige skisser. Tusen takk for bidraget deres!


Praksistype – en viktig nøkkel i Arbeidslivsportalen

En praksisplass er ikke en praksisplass for hvem som helst! Det er forskjellige ting som skal læres i løpet av studiet, og på tvers av studieprogrammer. Arbeidslivsportalen trenger et beskrivende element for hva slags praksis det er snakk om, som kan brukes ut mot praksisstedene. Derfor trenger vi begrepet praksistype, som vil bli registrert i UH-sektoren sitt datasystem FS (Felles Studentsystem).

I mange tilfeller vil det være en tett kobling mellom navnet på emnet som studenten skal ha praksis innenfor, og navnet på praksistypen. I andre tilfeller er det ulikt. Uansett er det et mål at praksistypen skal være noe praksisfeltet umiddelbart forstår hva er. Det skal ikke være en kryptisk kode.

Mange utdanningsinstitusjoner samarbeider i dag om de samme praksisstedene. Dette gjelder særlig i Sørøst-Norge, og særlig innenfor helsesektoren. Dersom det er aktuelt å veksle på hvilke studenter man tar i mot (for eksempel sykepleiestudenter fra OsloMet den ene praksisperioden, og sykepleiestudenter fra USN den andre), vil det være en stor fordel at man registrerer kapasitet på samme praksistype. Det blir lettere å samhandle med flere parter.

Prosjektet har den siste tiden jobbet med å kartlegge mulighetene for å lage fellesbegreper for praksistyper som vil gå igjen på tvers av utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonene vil oppfordres til å bruke disse, men det skal i tillegg være mulig å opprette egen praksistyper.

Det ble sendt ut en forespørsel om å oppgi alle praksistyper og tilknyttede studieprogram og emner. Dette resulterte i over 900 tabellrader på tvers av 18 utdanningsinstitusjoner. Vi jobber nå med å gå igjennom dette, og vil komme tilbake til utkast til fellesliste.

Praksistype registreres i FS på et emne. Det vil komme et eget blogginnlegg om sammenheng mellom praksistyper og avtaler i FS.


Siden sist

Student med mobil

Kilde: Arbeidslivsportalen

Prosjektet Arbeidslivsportalen opplever fortsatt stort engasjement når vi presenterer arbeidet vårt.

I april har vi blant annet hatt møtevirksomhet med:

  • Praksisadministrasjon ved HiØ
  • Samarbeidsorgan mellom høyskoler universitet og helseforetakene i Helse Sør-Øst
  • Seminar for medisinsk fakultet ved UiO, NTNU, UiB og UiT
  • Arbeidsgruppe for praksis ved Unios medlemsforbund

Tilbakemeldinger som prosjektet får og forventninger som gis uttrykk for, bekrefter viktigheten av arbeidet som prosjektet gjør.

I april kom flere tunge tekniske trinn for Arbeidslivsportalen på plass. Også de innholdsmessige rammene for portalen tar mer og mer form for hver dag som går.


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén