Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Forfatter: sigridkj Page 1 of 2

Lytt til studentene

Praksis snakkes om, diskuteres og belyses fra mange ulike hold om dagen. Det gjør at flere perspektiver og ideer kommer på bordet. Ett av bidragene kommer fra Nikolai Løyning og Caroline Odden, fra Institutt for Produktdesign ved OsloMet. I forrige uke leverte de sin masteroppgave i produktdesign, med spesialisering i tjenestedesign og systemorientert design med den spennende tittelen: “Praksisreisen – Å tilrettelegge for en bedre opplevelse av praksisstart for sykepleierstudenter ved OsloMet”.

Prosjekt Arbeidslivsportalen er takknemlig for at vi har fått følge masterprosjektet fra sidelinjen, og tar med oss innsikten og de foreslåtte konseptene inn i det videre arbeidet.

Nikolai Løyning og Caroline Odden

Funnene i masteroppgaven samsvarer med NOKUTs rapport fra 2018 (Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning), og er relevant langt utover sykepleieutdanningen! Vi tror tiltakene som foreslås er vel verdt å vurdere av alle, og kanskje er det noen som gjør disse tingene allerede?

Prosessen de har vært igjennom kan i korte trekk beskrives slik; innsikt gjennom intervjuer og workshops, analysering av funn, ideskaping og konseptutvikling.

Målene de etter hvert definerte for konseptet var:

  • Tilrettelegge for kommunikasjon mellom student og praksissted
  • Bevisstgjøre studentene på egne kunnskaper og ferdigheter
  • Studentene skal forberedes på veilederrollen de mest sannsynlig møter i arbeidslivet

Her er hovedtrekkene i førsteårsstudentenes reise fram mot den aller første praksisstarten.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Innsiktsarbeidet belyser behovet for å etablere en tidlig kontakt mellom studenten og praksisstedet, slik at det blir anledning til å bygge en relasjon og oppleve trygghet. Løyning og Odden beskriver videre at konseptutviklingen tok en positiv retning da de gikk fra å se på studentene som “offer” til å se de som en ressurs.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Oppgaven vil etter hvert bli publisert på ODA (det åpne vitenarkivet for OsloMet).


Praksisperioder er byggesteinene

Praksisperiodene danner grunnlaget for veldig mye av det som skal skje i Arbeidslivsportalen. Registrering av praksisperioder er nødvendig for å:

  • Slå fast når de ulike studentgruppene skal ut i praksis
  • Registrere kapasitet (hvor mange studenter man kan ta i mot, og når)
  • Holde oversikt og sjekke at studentene er fordelt utover kalenderåret på en fornuftig måte

Registrering av praksisperioder er derfor noe av det første vi må utvikle i Arbeidslivsportalen.

De siste ukene har vi konsentrert oss om å se på hvordan dette skal fungere i systemet. Vi har utviklet ulike skisser, diskutert disse med utvalgte referansegruppemedlemmer, vurdert løsninger på tvers av kompetanse i teamet, og kommet fram til noen forslag vi tror vil fungere.

Neste uke skal vi teste skissene i et prototype-verktøy med testbrukere. Disse er rekruttert fra referansegruppen, og er administratorer ved et universitet/høyskole som jobber med helse-/sosialutdanninger. Vi varierer hvem vi kontakter, fra gang til gang.

Vi kommer tilbake til hvordan skissene ser ut, og tilbakemeldingene vi får!

Brukere kommer med innspill

Gro og Vivi som jobber i praksisadministrasjonen ved OsloMet kommer med innspill til noen tidlige skisser. Tusen takk for bidraget deres!


Praksistype – en viktig nøkkel i Arbeidslivsportalen

En praksisplass er ikke en praksisplass for hvem som helst! Det er forskjellige ting som skal læres i løpet av studiet, og på tvers av studieprogrammer. Arbeidslivsportalen trenger et beskrivende element for hva slags praksis det er snakk om, som kan brukes ut mot praksisstedene. Derfor trenger vi begrepet praksistype, som vil bli registrert i UH-sektoren sitt datasystem FS (Felles Studentsystem).

I mange tilfeller vil det være en tett kobling mellom navnet på emnet som studenten skal ha praksis innenfor, og navnet på praksistypen. I andre tilfeller er det ulikt. Uansett er det et mål at praksistypen skal være noe praksisfeltet umiddelbart forstår hva er. Det skal ikke være en kryptisk kode.

Mange utdanningsinstitusjoner samarbeider i dag om de samme praksisstedene. Dette gjelder særlig i Sørøst-Norge, og særlig innenfor helsesektoren. Dersom det er aktuelt å veksle på hvilke studenter man tar i mot (for eksempel sykepleiestudenter fra OsloMet den ene praksisperioden, og sykepleiestudenter fra USN den andre), vil det være en stor fordel at man registrerer kapasitet på samme praksistype. Det blir lettere å samhandle med flere parter.

Prosjektet har den siste tiden jobbet med å kartlegge mulighetene for å lage fellesbegreper for praksistyper som vil gå igjen på tvers av utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonene vil oppfordres til å bruke disse, men det skal i tillegg være mulig å opprette egen praksistyper.

Det ble sendt ut en forespørsel om å oppgi alle praksistyper og tilknyttede studieprogram og emner. Dette resulterte i over 900 tabellrader på tvers av 18 utdanningsinstitusjoner. Vi jobber nå med å gå igjennom dette, og vil komme tilbake til utkast til fellesliste.

Praksistype registreres i FS på et emne. Det vil komme et eget blogginnlegg om sammenheng mellom praksistyper og avtaler i FS.


Nytteverdi for de ulike aktørene og brukerne

Den siste uken har vi laget en kortfattet versjon av «topp 3» nytteverdier for de tre hovedaktørene som vil bruke Arbeidslivsportalen i forbindelse med praksis. Disse nytteverdiene ser vi for oss vil kunne gjelde for svært mange studieprogrammer.

Studentene

Studentene har unike ønsker, og ulike preferanser, og derfor vil vi tilrettelegge for at de kan sette opp en ønskeliste blant de praksisplassene som er relevant for dem.

Vil vil tilrettelegge for at studentene får den informasjonen de trenger, både før, under og etter praksisoppholdet.

Studentene ønsker å forstå hva de kan bli bedre på. Digital vurdering vil gjøre tilbakemeldingene fra veileder lettere tilgjengelig.

Praksisstedene

Digital samhandling mellom praksissteder og universitet/høyskole sikrer god oversikt og ryddig kommunikasjon.

Relevant informasjon og enkle verktøy for veilederne bidrar til bedre oppfølging av studentene.

En felles plattform legger grunnlaget for samarbeid og gjensidig utvikling.

Universitetene/høyskolene

Felles løsninger og felles prosesser i sektoren vil gjøre det lettere å samarbeide med praksisstedene og hverandre. Vedlikehold og forbedringer vil da også komme alle til gode.

En digital løsning vil effektiviserer arbeidsprosessene og frigjøre tid, blant annet til å skaffe gode praksisplasser for studentene.

All data på ett sted bidrar til god oversikt og mer forutsigbarhet for administratorene ved studiestedene. Dette vil i neste rekke komme alle aktørene til gode.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til nytteverdiene vi trekker fram her, ta kontakt med oss!


Referansegruppen og nettverket vårt

Prosjektets referansegruppe består av de ulike rollene som blir berørt av praksis. De er administrator ved et praksissted, koordinatorer ved et sykehus eller i en kommune, de koordinerer praksis ved en utdanningsinstitusjon, de underviser, veileder eller studerer. Referansegruppen har i dag omtrent 40 deltagere.

Referansegruppen i tall, per 29.mars 2019

Vi involverer enkeltpersoner når vi trenger å få innsikt, svar på spørsmål eller for å teste ut det vi lager. I tillegg til de som er med i referansegruppen, har vi etterhvert fått et bredt nettverk med kontaktpersoner som også kan hjelpe oss med innspill og svar på spørsmål.

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen vil si tusen takk til alle dere som stiller opp for oss!

Aktiviteter så langt

Det ble arrangert et informasjonsmøte for referansegruppen den 17.desember 2018 der vi ga en introduksjon til prosjektet. Noen av deltagerne hadde vi møtt og intervjuet i forkant, og andre har vi møtt og/eller intervjuet de siste månedene. Det er fremdeles noen vi ikke har truffet alene, og disse vil bli kontaktet etterhvert som vi trenger deres innspill og erfaringer.

Da vi hadde brukertest den 5.mars tok vi utgangspunkt i listen over personer i referansegruppen. Og dette vil vi gjenta ved neste brukertest.

Vi trenger enda flere!

Vi har ikke et øvre tak på antall personer i referansegruppen, og nå er vi særlig interessert i å komme i kontakt med flere veiledere som jobber ute på praksisstedene. Så om du selv er veileder innenfor et helsefag eller lærerfag, eller kjenner noen som er det, ta gjerne kontakt med oss.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén