Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Brukertesting Page 1 of 2

Hvordan foregår en pilot?

Først ute i testingen av praksiskalenderen, er praksisadministrasjonen ved utvalgte pilotmiljøer.

Uttestingen er viktig for prosjektet fordi vi ønsker tilbakemeldinger på eksempelvis:

  • Oppfyller plattformen prakisadministrasjonen sine forventninger om funksjonalitet? Oppfører løsningen seg slik brukerne forventer ?
  • Er plattformen brukervennlig? Hvor trykker en bruker i plattformen for å utføre en bestemt aktivitet?
  • Vises informasjon som er hentet fra datakilden til Arbeidslivsportalen, Fellesstudentsystem FS, godt strukturert i plattformen?

Men hvordan går vi fram og får svar fra de som tester?

Plan for uttestingen ved OsloMet

Vi har utarbeidet en plan for testingen av Arbeidslivsportalen sin første leveranse. Planen justeres etter behov. Se blogginnlegg om da vi var hos NTNU.

Pilotering - leveranse 1 per desember 2019

Pilotering – leveranse 1 per desember 2019, OsloMet, Kilde: Arbeidslivsportalen

Gjennomføring

Forarbeid: I samarbeid med testmiljøene har vi forberedt FS-dataen for pilotmiljøene på OsloMet etter beste evne.

Workshop: Gjennom ulike spørsmål får alle reflektere høyt over sin egen arbeidshverdag slik den er i dag og vi blir kjent med pilotdeltagerne. Deltagerne utfører deretter øvelser i plattformen, f.eks. Logg deg inn. Deltagerne kommenterer det som dem ser eller dersom de ikke forstår hva de skal gjøre. Deltagerne blir videre oppfordret til å fortelle hva de hadde forventet skulle skje og kanskje hvorfor.

Prosjektet stiller også kontrollspørsmål for å bekrefte eller avkrefte problemstillinger som vi har sett før.

La deltagerne få bruke Arbeidslisvportalen og få tilbakmeldinger: Praksisadministrasjonen får lekser og må svare på flere spørsmål. Disse blir oppsummert og diskutert i et oppfølgingsmøte.

Vise hva vi jobber med og som vil komme, og diskutere videre bruk av det som er laget så langt: I en avsluttende workshop samler vi deltagerne igjen, samt studenter og noen faglige ledere, der vi diskuterer videre innhold og funksjonalitet i Arbeidslivsportalen.

Illustrasjonsbilde - pilot

Illustrasjonsbilde – pilot – kilde: Arbeidslivsportalen

Analyse og rapport: Alt blir notert og analysert.

Noen funn blir til utbedringsoppgaver for utviklingsteamet. Tilbakemeldingene blir visualiseres slik vist nedenfor, med tekstlige forklaringer i tillegg.

Illustrasjon - tilbakemeldinger - kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon – tilbakemeldinger – kilde: Arbeidslivsportalen

Reisebrev fra Trondheim

Sist uke reiste to av våre teammedlemmer til Trondheim. Der gjennomførte de en første del av en pilot sammen med  sykepleieutdanningen ved NTNU. Piloten varte i 4 dager.

Her er deres oppsummering:

Vi startet piloten med en workshop der vi ble enda bedre kjent med det utvalgte fagområdet ved NTNU, deres studiekonsulenter, studieprogramleder, samt to emneansvarlige.

Workshop for å bli bedre kjent med sykepleieutdanningen ved NTNU

I løpet av to dager gjennomførte vi 5 brukertester. I testen løste brukerne oppgaver som å logge seg inn i løsningen, bruke praksiskalenderen eller gi tilgang til flere brukere.

En ansatt ved NTNU tar i bruk Arbeidslivsportalen for første gang

Som resultat av testingen fikk vi tilbakemeldinger på (og observerte) hvordan Arbeidslivsportalen oppleves for sluttbrukerne. Deltagerne ble samtidig godt kjent med praksiskalenderen og dens funksjonaliteter.

Piloten ble avsluttet med et oppsummeringsmøte der vi både snakket om hvordan testdagene hadde vært og hvordan pilotdeltagerne kan bruke Arbeidslivsportalen til å samarbeide om planlegging av praksis, samt bestilling av praksisplasser.

Deltagerne opplevde at de mestret funksjonaliteten i Arbeidslivsportalen godt, og at de er veldig spente på det som skal komme i del 2 og del 3 (utover vinteren og våren 2020, tidligere innlegg).

Tusen takk til NTNU for ypperlig vertskap og en god start på samarbeidet!

“Dette ser oversiktlig ut”

Både tirsdag og torsdag denne uken testet vi oversikter over praksisperioder (mange kaller det “praksisriss” eller “årshjul”) slik vi ser det for oss i Arbeidslivsportalen. Denne omgangen var det praksisadministratorer fra helse- og sosialfagutdanninger som deltok i testingen.

Testbrukerne fikk noen intervjuspørsmål og noen konkrete oppgaver som de skulle forsøke å løse i prototypen.

Ett av skjermbildene i prototypen – oversikt over praksisperioder

Vi fikk nyttige tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra USN, UiT, HiØ, NTNU og OsloMet. Hovedtilbakemeldingen var at en oversikt over praksisperioder i seg selv vil gi en merverdi for brukerne: “Det som slår meg, er at det ser oversiktlig ut”, mente blant annet testbrukeren fra UiT. Tilbakemeldingene vi fikk har også blitt formidlet videre til styringsgruppen.

Deltakerne fra UiT og NTNU hadde vi med oss online – noe som fungerte utmerket og var ekstra spennende.

Brukertest via nettmøte med Hanne fra UiT

Det er veldig sannsynlig at det blir flere brukertester før sommeren. Vi tar kontakt med personer i referansegruppen som er aktuelle testere i forhold til den funksjonaliteten vi tester.


Praksisperioder er byggesteinene

Praksisperiodene danner grunnlaget for veldig mye av det som skal skje i Arbeidslivsportalen. Registrering av praksisperioder er nødvendig for å:

  • Slå fast når de ulike studentgruppene skal ut i praksis
  • Registrere kapasitet (hvor mange studenter man kan ta i mot, og når)
  • Holde oversikt og sjekke at studentene er fordelt utover kalenderåret på en fornuftig måte

Registrering av praksisperioder er derfor noe av det første vi må utvikle i Arbeidslivsportalen.

De siste ukene har vi konsentrert oss om å se på hvordan dette skal fungere i systemet. Vi har utviklet ulike skisser, diskutert disse med utvalgte referansegruppemedlemmer, vurdert løsninger på tvers av kompetanse i teamet, og kommet fram til noen forslag vi tror vil fungere.

Neste uke skal vi teste skissene i et prototype-verktøy med testbrukere. Disse er rekruttert fra referansegruppen, og er administratorer ved et universitet/høyskole som jobber med helse-/sosialutdanninger. Vi varierer hvem vi kontakter, fra gang til gang.

Vi kommer tilbake til hvordan skissene ser ut, og tilbakemeldingene vi får!

Brukere kommer med innspill

Gro og Vivi som jobber i praksisadministrasjonen ved OsloMet kommer med innspill til noen tidlige skisser. Tusen takk for bidraget deres!


Brukertesting med praksiskoordinatorer i kommuner og sykehus

Tirsdag 5. mars hadde vi brukertesting i brukertestlab. Denne gangen inviterte vi personer som jobber som praksiskoordinatorer i kommunesektoren og på sykehus, samt noen som jobber med koordinering av praksisplasser ved en utdanningsinstitusjon. Disse ble i all hovedsak rekruttert fra referansegruppen. Noen frafall ble det i siste liten, så vi endte med å teste på 4 personer.

Vi har laget en prototype som nå er egnet for testbruk. Prototypen er programmert, og koden er utgangspunkt for endelig løsning, men dataene vi henter er foreløpig testdata. Vi brukte også klikkbare skisser som en del av testen. Dette lot vi testbrukerne få bryne seg på:

  • Registrering av kapasitet
  • Endring i innmeldt kapasitet
  • Finne informasjon i en oversikt over innmeldt kapasitet

Her er noen skjermbilder fra pototypen som ble brukt i testen. NB! Dette er under arbeid, og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre løsningen.

Oversikt over avdelinger eller enheter ved sykehuset eller i kommunen. Det skal være enkelt å finne den avdelingen man ser etter, for eksempel ved søk.

Brukeren må ta stilling til hvilken praksistype man skal melde inn kapasitet på.

Man registrerer nøyaktig hvor mange studenter man kan ta imot i hver enkelt periode, innenfor den valgte praksistypen.

Her skal det egentlig være ulike avdelinger/enheter eller praksistyper per “stripe”. Dette skjermbildet er ikke utviklet i prototypen, men ble testet som en klikkbar skisse.

Vi kommer til å holde flere brukertester utover våren. Formatet og innholdet kommer til å variere, og vi kommer til å invitere personer som har en relevant rolle i forhold til det vi ønsker å teste ut. Vi er veldig takknemlig for at vi nå har over 40 personer i og utenfor referansegruppen som har meldt sin interesse for å bidra som testpersoner. Disse representerer mange ulike roller og flere typer studier, men vi har foreløpig en hovedtyngde på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen.

Tusen takk til dere som deltok og ga oss verdifulle tilbakemeldinger og handlingskraftig innsikt! Her er noen eksempler på sitater fra testen.


 

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén