Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Møter Page 2 of 3

“Dette ser oversiktlig ut”

Både tirsdag og torsdag denne uken testet vi oversikter over praksisperioder (mange kaller det “praksisriss” eller “årshjul”) slik vi ser det for oss i Arbeidslivsportalen. Denne omgangen var det praksisadministratorer fra helse- og sosialfagutdanninger som deltok i testingen.

Testbrukerne fikk noen intervjuspørsmål og noen konkrete oppgaver som de skulle forsøke å løse i prototypen.

Ett av skjermbildene i prototypen – oversikt over praksisperioder

Vi fikk nyttige tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra USN, UiT, HiØ, NTNU og OsloMet. Hovedtilbakemeldingen var at en oversikt over praksisperioder i seg selv vil gi en merverdi for brukerne: “Det som slår meg, er at det ser oversiktlig ut”, mente blant annet testbrukeren fra UiT. Tilbakemeldingene vi fikk har også blitt formidlet videre til styringsgruppen.

Deltakerne fra UiT og NTNU hadde vi med oss online – noe som fungerte utmerket og var ekstra spennende.

Brukertest via nettmøte med Hanne fra UiT

Det er veldig sannsynlig at det blir flere brukertester før sommeren. Vi tar kontakt med personer i referansegruppen som er aktuelle testere i forhold til den funksjonaliteten vi tester.


Siden sist

Student med mobil

Kilde: Arbeidslivsportalen

Prosjektet Arbeidslivsportalen opplever fortsatt stort engasjement når vi presenterer arbeidet vårt.

I april har vi blant annet hatt møtevirksomhet med:

  • Praksisadministrasjon ved HiØ
  • Samarbeidsorgan mellom høyskoler universitet og helseforetakene i Helse Sør-Øst
  • Seminar for medisinsk fakultet ved UiO, NTNU, UiB og UiT
  • Arbeidsgruppe for praksis ved Unios medlemsforbund

Tilbakemeldinger som prosjektet får og forventninger som gis uttrykk for, bekrefter viktigheten av arbeidet som prosjektet gjør.

I april kom flere tunge tekniske trinn for Arbeidslivsportalen på plass. Også de innholdsmessige rammene for portalen tar mer og mer form for hver dag som går.


Involvering og formidling i mange fora

I løpet av den siste uken har prosjektet presentert seg selv i flere ulike fora. Vår oppfordring om å ta kontakt blir i høy grad imøtekommet! Takk for det.

Tirsdag 26. februar var vi på besøk hos Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Der møtte vi representanter fra flere av deres campuser på tvers av lærer-, helse-, og sosialfagutdanningene. Vi fikk informative presentasjoner om hvordan man jobber med praksis for grunnskolelærerutdanningen, samt helse- og sosialutdanningene. Dagens utfordringer og forventninger til Arbeidslivsportalen ble vektlagt.

Under presentasjonen av Arbeidslivsportalen kom det mange gode spørsmål og innspill. Blant annet fikk vi innspill på at rapporter som dokumenterer hvilke veiledere som har hatt hvilke studenter, og når, vil for lærerutdanningen være et nyttig vedlegg i avlønningsprosessen. Det er mye manuelt arbeid knyttet til denne dokumentasjonen i dag.

Lydia Nicolaysen presenterer Arbeidslivsportalen til USN (Universitetet i Sørøst-Norge)

Onsdag 27. februar hold vi et effektivt innlegg i seminaret for OsloMets samarbeidsskoler i Oslo og Akershus. Vi fikk blant annet spørsmål om det er mulig å gjøre endringer i tilbudt kapasitet også etter fristen har gått ut. Slik vi ser det, må dette være mulig. Men akkurat som i dag må alle forholde seg til fristene, og etterstrebe å ta beslutninger i god tid, slik at man ikke forsinker tildelingen av studenter.

Arbeidslivsportalen var en del av programmet da fakultet for lærerutdanning ved OsloMet holdt seminar for sine samarbeidsskoler

Torsdag 28. februar var vi invitert til å delta på OsloMets arrangement “Digital fagdag”. Arbeidslivsportalen hadde en stand i mingleområdet, og holdt en presentasjon. I publikum var det blant annet representanter fra kreative fag og mediefag, samt biblioteks- og informasjonsfag. Det kan være høyst aktuelt også for disse fagene å ta i bruk Arbeidslivsportalen, så lenge de jobber etter en prosess portalen kan støtte opp under. Et av de viktigst virkemidlene for å nå effektmålene er å standardisere, og da må man veie nøye hvilke lokale tilpasninger man bør og ikke bør implementere.

Takk til alle som har deltatt og stilt oss gode spørsmål.

 

Møt oss fra Arbeidslivsportalen

Legofigurer

Kilde: pixarbay

Torsdag den 28. februar arrangeres Digital fagdag på OsloMet. Der kan kollegaene våre fra OsloMet få møte Arbeidslivsportalen!  Les programmet her.

Vil også du møte oss, eller ønsker du en presentasjon i et fora du deltar i? Ta kontakt.

Vet du om noen som ønsker en presentasjon av Arbeidslivsportalen?

Den siste uken har vi vært i mange ulike fora. Fredag 18. januar deltok vi i teammøte med praksisteamet ved HV-fakultetet ved OsloMet. Vi fokusert på hvordan vi ser for oss den fremtidige prosessen, på et overordnet nivå. Det kom mange gode spørsmål og innspill, og vi fikk tilbakemelding på at teamet opplever at vi har forstått hvordan de jobber i dag og hva de ønsker seg av en ny løsning.

Mandag 21.januar møtte vi ekspertgruppen for undervisning, som er tilknyttet Felles studentsystem. I møtet diskuterte vi hvordan nye og eksisterende moduler i FS vil kunne støtte opp under Arbeidslivsportalen.

På besøk hos koordinatorforum for spesialisthelsetjenesten

Fra lokalene hos Unit spaserte Lydia og Sigrid videre til VID, som huset møtet i koordinatorforum for spesialisthelsetjenesten, den samme mandagen. Her møtte vi koordinatorene ved de store sykehusene på Østlandet, samt utdanningsinstitusjonene som samarbeider om praksisplasser for sykepleierstudentene. I dette møtet diskuterte vi hvordan Arbeidslivsportalen kan støtte opp under den jobben dette forumet gjør i dag. God oversikt over kapasitet og behov er veldig viktig for de som skal holde orden på hundretalls av praksisplasser fordelt over svært mange avdelinger eller sengeposter.

Tirsdag 22.januar holdt prosjektet en presentasjon for utvidet ledergruppe ved LUI-fakultetet ved OsloMet. Her ga vi en kort introduksjon til prosjektet og presenterte den overordnede prosessen. Det kom mange gode innspill og spørsmål også her, og vi satte pris på å høre at deltagerne kunne relatere seg til innholdet og opplevde at det var gjenkjennelig.

Burde prosjektet vært presentert i et fora du deltar i? Ta kontakt med oss.

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.