Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: NOKUT

Lytt til studentene

Praksis snakkes om, diskuteres og belyses fra mange ulike hold om dagen. Det gjør at flere perspektiver og ideer kommer på bordet. Ett av bidragene kommer fra Nikolai Løyning og Caroline Odden, fra Institutt for Produktdesign ved OsloMet. I forrige uke leverte de sin masteroppgave i produktdesign, med spesialisering i tjenestedesign og systemorientert design med den spennende tittelen: «Praksisreisen – Å tilrettelegge for en bedre opplevelse av praksisstart for sykepleierstudenter ved OsloMet».

Prosjekt Arbeidslivsportalen er takknemlig for at vi har fått følge masterprosjektet fra sidelinjen, og tar med oss innsikten og de foreslåtte konseptene inn i det videre arbeidet.

Nikolai Løyning og Caroline Odden

Funnene i masteroppgaven samsvarer med NOKUTs rapport fra 2018 (Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning), og er relevant langt utover sykepleieutdanningen! Vi tror tiltakene som foreslås er vel verdt å vurdere av alle, og kanskje er det noen som gjør disse tingene allerede?

Prosessen de har vært igjennom kan i korte trekk beskrives slik; innsikt gjennom intervjuer og workshops, analysering av funn, ideskaping og konseptutvikling.

Målene de etter hvert definerte for konseptet var:

  • Tilrettelegge for kommunikasjon mellom student og praksissted
  • Bevisstgjøre studentene på egne kunnskaper og ferdigheter
  • Studentene skal forberedes på veilederrollen de mest sannsynlig møter i arbeidslivet

Her er hovedtrekkene i førsteårsstudentenes reise fram mot den aller første praksisstarten.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Innsiktsarbeidet belyser behovet for å etablere en tidlig kontakt mellom studenten og praksisstedet, slik at det blir anledning til å bygge en relasjon og oppleve trygghet. Løyning og Odden beskriver videre at konseptutviklingen tok en positiv retning da de gikk fra å se på studentene som «offer» til å se de som en ressurs.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Oppgaven vil etter hvert bli publisert på ODA (det åpne vitenarkivet for OsloMet).


Det kjører et praksistog i Norge

I dag fulgte vi online med på et frokostmøte i regi av NOKUT. I begynnelsen av møtet lanserte NOKUT rapporten «Praksis i høyere utdanning – gode eksempler». Rapporten er levert av NOKUT sitt prosjekt «Operasjon praksis» som brukte «praksistog» som metafor for det økte fokuset praksis har fått.

I løpet av sesjonen gav både en disiplinfagutdanning fra UiA og sykepleierutdanningen ved campus Kristiansand interessante innblikk i hvordan alle aktørene: studenter, utdanningssted og praksissted, jobber sammen om praksis som læringsform. I tillegg kunne vi følge flere spennende betraktninger rund praksis.

Se på opptaket fra møtet her og bli inspirert!

Mye kan gjøres for å øke både opplevelsen og faglig utbytte av et praksisopphold. Utover dette bør flere virkemidler inn for å gi studentene den arbeidslivsrelevansen som samfunnet trenger. Prosjektet Arbeidslivsportalen har ambisjoner om å bli et av disse virkemidlene.


En stjerne i boka

Like-icon

@pixarbay

NOKUT har gjennom sitt prosjekt «Operasjon praksis»  publisert en ny rapport med tittelen «Hvor utbredt er praksis i norsk høyere utdanning?». Rapporten er tilgjengelig gjennom NOKUT sine nettsider.

Vi synes det er flott at kartleggingen som ble i en tidligere fase gjennomført av prosjektet Arbeidslivsportalen, blir aktivt brukt i NOKUT sin analyse!


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén