Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Referansegruppe

Hva synes praksisstedene om Arbeidslivsportalen?

I hele prosjektsperioden har vi hatt kontakt med praksissteder, eksempelvis med sykehusene her på Østlandet. Vi har møtt praksisstedene i diverse fora, direktekontakt eller samlet tilbakemeldinger gjennom funksjonelle tester.

Også i forbindelse med piloteringen tester utvalgte praksissteder Arbeidslivsportalen.

Tror på Arbeidslivsportalen

Brukertestene så langt viser at løsningen er intuitiv. Dette betyr at det brukerne (praksiskoordinatorene) ser er oversiktlig og forståelig – og understøtter det de faktisk trenger.

Særlig praksiskoordinatorene på de større praksisstedene er positive, fordi løsningen vil gjøre at all informasjon ligger samlet på ett sted.

Er du klar for å legge dine excelark til side?

Arbeidslivsportalen for praksisaktørene, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen for praksisaktørene, kilde: Arbeidslivsportalen

Kontakt

 

Praksisperioder er byggesteinene

Praksisperiodene danner grunnlaget for veldig mye av det som skal skje i Arbeidslivsportalen. Registrering av praksisperioder er nødvendig for å:

  • Slå fast når de ulike studentgruppene skal ut i praksis
  • Registrere kapasitet (hvor mange studenter man kan ta i mot, og når)
  • Holde oversikt og sjekke at studentene er fordelt utover kalenderåret på en fornuftig måte

Registrering av praksisperioder er derfor noe av det første vi må utvikle i Arbeidslivsportalen.

De siste ukene har vi konsentrert oss om å se på hvordan dette skal fungere i systemet. Vi har utviklet ulike skisser, diskutert disse med utvalgte referansegruppemedlemmer, vurdert løsninger på tvers av kompetanse i teamet, og kommet fram til noen forslag vi tror vil fungere.

Neste uke skal vi teste skissene i et prototype-verktøy med testbrukere. Disse er rekruttert fra referansegruppen, og er administratorer ved et universitet/høyskole som jobber med helse-/sosialutdanninger. Vi varierer hvem vi kontakter, fra gang til gang.

Vi kommer tilbake til hvordan skissene ser ut, og tilbakemeldingene vi får!

Brukere kommer med innspill

Gro og Vivi som jobber i praksisadministrasjonen ved OsloMet kommer med innspill til noen tidlige skisser. Tusen takk for bidraget deres!


Referansegruppen og nettverket vårt

Prosjektets referansegruppe består av de ulike rollene som blir berørt av praksis. De er administrator ved et praksissted, koordinatorer ved et sykehus eller i en kommune, de koordinerer praksis ved en utdanningsinstitusjon, de underviser, veileder eller studerer. Referansegruppen har i dag omtrent 40 deltagere.

Referansegruppen i tall, per 29.mars 2019

Vi involverer enkeltpersoner når vi trenger å få innsikt, svar på spørsmål eller for å teste ut det vi lager. I tillegg til de som er med i referansegruppen, har vi etterhvert fått et bredt nettverk med kontaktpersoner som også kan hjelpe oss med innspill og svar på spørsmål.

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen vil si tusen takk til alle dere som stiller opp for oss!

Aktiviteter så langt

Det ble arrangert et informasjonsmøte for referansegruppen den 17.desember 2018 der vi ga en introduksjon til prosjektet. Noen av deltagerne hadde vi møtt og intervjuet i forkant, og andre har vi møtt og/eller intervjuet de siste månedene. Det er fremdeles noen vi ikke har truffet alene, og disse vil bli kontaktet etterhvert som vi trenger deres innspill og erfaringer.

Da vi hadde brukertest den 5.mars tok vi utgangspunkt i listen over personer i referansegruppen. Og dette vil vi gjenta ved neste brukertest.

Vi trenger enda flere!

Vi har ikke et øvre tak på antall personer i referansegruppen, og nå er vi særlig interessert i å komme i kontakt med flere veiledere som jobber ute på praksisstedene. Så om du selv er veileder innenfor et helsefag eller lærerfag, eller kjenner noen som er det, ta gjerne kontakt med oss.

Brukertesting med praksiskoordinatorer i kommuner og sykehus

Tirsdag 5. mars hadde vi brukertesting i brukertestlab. Denne gangen inviterte vi personer som jobber som praksiskoordinatorer i kommunesektoren og på sykehus, samt noen som jobber med koordinering av praksisplasser ved en utdanningsinstitusjon. Disse ble i all hovedsak rekruttert fra referansegruppen. Noen frafall ble det i siste liten, så vi endte med å teste på 4 personer.

Vi har laget en prototype som nå er egnet for testbruk. Prototypen er programmert, og koden er utgangspunkt for endelig løsning, men dataene vi henter er foreløpig testdata. Vi brukte også klikkbare skisser som en del av testen. Dette lot vi testbrukerne få bryne seg på:

  • Registrering av kapasitet
  • Endring i innmeldt kapasitet
  • Finne informasjon i en oversikt over innmeldt kapasitet

Her er noen skjermbilder fra pototypen som ble brukt i testen. NB! Dette er under arbeid, og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre løsningen.

Oversikt over avdelinger eller enheter ved sykehuset eller i kommunen. Det skal være enkelt å finne den avdelingen man ser etter, for eksempel ved søk.

Brukeren må ta stilling til hvilken praksistype man skal melde inn kapasitet på.

Man registrerer nøyaktig hvor mange studenter man kan ta imot i hver enkelt periode, innenfor den valgte praksistypen.

Her skal det egentlig være ulike avdelinger/enheter eller praksistyper per «stripe». Dette skjermbildet er ikke utviklet i prototypen, men ble testet som en klikkbar skisse.

Vi kommer til å holde flere brukertester utover våren. Formatet og innholdet kommer til å variere, og vi kommer til å invitere personer som har en relevant rolle i forhold til det vi ønsker å teste ut. Vi er veldig takknemlig for at vi nå har over 40 personer i og utenfor referansegruppen som har meldt sin interesse for å bidra som testpersoner. Disse representerer mange ulike roller og flere typer studier, men vi har foreløpig en hovedtyngde på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen.

Tusen takk til dere som deltok og ga oss verdifulle tilbakemeldinger og handlingskraftig innsikt! Her er noen eksempler på sitater fra testen.


 

Julen ringes inn med et dryss av prototyper

Det tikker mot jul og i den anledning har vi endelig noen prototyper å vise frem til dere. Mye av innsikten og flere av ideene vi har jobbet med i høst kommer til uttrykk i disse prototypene, og vi er spente på å få høre deres tanker. For å ha et reelt eksempel å følge har vi tatt utgangspunkt i sykepleierstudiet. Merk også at dette er under arbeid og at ingenting er hugget i sten. Innlegget er en god del lengre enn vanlig, så hold dere fast.

Hva er egentlig en prototype?

Først vil vi tydeliggjøre hva vi mener med en prototype. Begrepet prototype er en veldig generell betegnelse og brukes forskjellig i ulike kontekster og yrkesgrupper. I denne konteksten er en prototype en konseptvisualisering og en gjennomarbeidet skisse som viser designideer. En konseptvisualisering gjør det er enklere å teste funksjonalitet og brukervennlighet, og dette vil hjelpe oss med å gjennomføre enda grundigere dybdeintervjuer.

Studentene får en ønskeliste

Steg 1
Steg 2a
Steg 2b
Forklaring av skjermbilder

I den første prototypen har vi jobbet med engasjementet til studenten. Det viser seg at studentene er opptatt av å få en praksisplass som de selv ser på som relevant. Det er store individuelle forskjeller i hva de anser som relevant, og derfor har vi jobbet med å gi studentene en ønskeliste over praksissteder de kunne tenke seg å utforske.

Som vist på bildene må studentene først godkjenne og fylle inn informasjon om seg selv. Deretter hentes data fra FS som legger føringer på hvilke praksissteder det er mulig å velge for den enkelte student. Eksempelvis vil kun steder innen psykisk helse vises dersom studenten er i en slik praksisperiode. Studenten kan videre lese om ulike praksissteder og sette opp en prioritert ønskeliste over de som er aktuelle. Det er ingen garanti for at et ønske blir innfridd, men studenten vil fortsatt involveres mer i hvordan egen erfaring formes. Dette vil forhåpentligvis føles engasjerende før de skal ut i praksis.

Profilering og organisering til praksisstedene

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Forklaring av skjermbilder

Selve forutsetningen for å kunne sende studenter ut i praksis er å ha et sted å sende dem til. Vi vil gjøre det enklere for både praksisstedene og utdanningsinstitusjonen å organisere praksis. Derfor har vi laget et skjema som praksisstedene skal fylle ut om hvilken kapasitet de kan tilby.

Som vist på skjermbildene oppgir praksisstedene hvor mange studenter de kan ta imot for en gitt periode. I tillegg får de mulighet til å profilere seg gjennom å fortelle hva som er spesielt med sin arbeidsplass. Her ønsker vi oss at praksisstedenes profilering skal bidra til at de får motiverte studenter som passer akkurat dem, og at studentenes ryktebørs går konkurs.

Videre får praksisstedene en oversikt over når og hvor mange studenter som kommer, og kan på den måten være bedre forberedt og få sin egen logistikk til å gå opp.

Oversikt til kommunene

Forklaring av skjermbilder

Kommunene spiller en vesentlig rolle i fordelingen av studenter i praksis. I denne prototypen har vi visualisert hvordan kommunene kan ha et overblikk over registrerte praksisplasser. Ved å gi dem et «dashboard» over registrert kapasitet kan kommunene for eksempel sammenligne årets kapasitet med fjorårets.

Med det vil vi ønske alle en riktig god jul!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén