Finn svar på dine spørsmål på denne siden. Lurer du på mer, ta gjerne kontakt.

Generelt

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Hva er Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen vil være en samhandlingsplattform. I prosjektets første fase tar vi for oss håndtering av prosessene rundt studentpraksis.

Hvorfor trenger vi Arbeidslivsportalen?

Ambisjonen for prosjektet er å øke kvaliteten på praksisstudiene, og det er et sterkt behov for å styrke og forbedre arbeidsprosessene rund studentpraksis.

Gjennom portalen ønsker vi å standardisere prosesser slik at arbeidet med praksis gjøres likt overalt, i den grad det er mulig.

Om prosjektet.

Hvilken rolle har studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS)?

Kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen baserer seg i store deler på informasjon som er registrert i den lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS). Her spiller spesielt undervisningsmodul i FS en stor rolle (mer informasjon på Unit sine nettsider). Informasjon fra den loke FS-basen blir hentet ut og synliggjort i Arbeidslivsportalen.

For at alle som er involvert i praksis vil kunne samhandle om praksisplasser og tildele praksisplasser til studentene gjennom Arbeidslivsportalen, er datakvalitet i studentdatabasen viktig. Blogginnlegg

Vil Arbeidslivsportalen sørge for flere praksisplasser?

Å forenkle og standardisere administrative prosesser vil ikke i seg selv trylle frem flere praksisplasser, men vår ambisjon er at det skal bli mer attraktivt for arbeidslivet å bli, og å være praksissted.

Blogginnlegg

Vil arbeidslivsportalen håndtere timelister eller betaling?

Arbeidslivsportalen vil understøtte håndtering av prosessene rundt studentpraksis, men ikke aspekter som registrering av timelister eller betaling.

Praksisadministrasjon

Hvordan vil arbeidslivportalen være til fordel for meg som jobber med administrasjon av praksis på et universitet eller en høgskole?

Arbeidslivsportalen vil kunne bidra med å lette det administrative arbeid. Eksempelvis vil

  • Prosesser bli forenklet og, i den grad det er mulig, mer standardisert.
  • Alle praksissteder som universitet/høgskole har avtale blir samlet på ett sted.
  •  Kommunikasjonen før, under og etter praksis, bli enklere enn det er i dag.

Samtidig tenker vi at det å frigjøre tid fra administrative oppgaver vil gi deg mer tid til å jobbe med arbeidslivet og skaffe nye og gode praksisplasser.

Vil andre i sektoren kunne få våre praksisplasser gjennom arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen vil ikke overstyre praksisavtalene. Dette betyr at hvert universitet eller høgskole kun kan tildele studenter til et praksissted som en har en avtale med. Praksisstedene på sin side, vil fortsatt være bundet til den kapasiteten av praksisplasser som en har avtale om med utdanningsinstitusjonen.

Blogginnlegg

Vil det være en risiko forbundet med at studenter kan ønske seg til praksisplasser?

Det er flere årsaker til at vi mener at studentene skal kunne ønske seg plass selv.

Den viktigste årsaken er at vi tror at praksisstedene vil oppleve at studentene er mer motiverte. At de har et eierskap til hvor de skal i praksis. Vi håper også at dette vil gjøre at både studentene og praksisstedene vil oppleve hverandre som mer relevante. Les mer i dette blogginnlegg.

For oss som er praksissted

Hvordan kan arbeidslivsportalen være til nytte?

Vi tenker at arbeidslivsportalen vil kunne bidra positivt ved:

  • å gjøre prosessen med å melde inn kapasitet for praksisplasser og annen samhandling så enkel som mulig slik at minst mulig unødvendig arbeid går med på å organisere praksis
  • at det kan bli mulig å legge inn informasjon om seg selv som praksissted på en slik måte at man vil kunne tiltrekke seg studentene man ønsker å ha hos seg i praksis, og kanskje også rekruttere senere.
  • å gjøre det enkelt å melde interesser for å bli praksissted og inngå avtale med lærested.

For meg som jobber som veileder i praksis

Hvordan vil arbeidslivsportalen vil være til fordel for meg?

I dag er prosessene med å få studenter ut i relevant praksis forskjellig fra sted til sted. Ved å standardisere prosesser der det er mulig, kan samhandlingen mellom aktørene bli lettere. Arbeidslivsportalen vil dessuten gi deg bedre hjelpemidler for vurdering og oppfølging av studentene under praksisopphold.

For meg som skal ut i praksis

Hvordan vil arbeidslivsportalen påvirke min praksis?

Kommunikasjonen før, under og etter praksis, vil bli enklere enn det er i dag. Arbeidslivsportalen vil gjøre at du kan forberede deg bedre til praksisperioden og få et bedre utbytte av ditt praksisopphold.